Afgangsprojektet i Anvendt Scenekunst

 

Studieperioden: 22.01.2019 – 17.06.2019.

Afgangsprojektet er særligt tilrettelagt som en kombination af undervisning og vejledning. Vejledning foregår igennem e-mail, telefon eller efter nærmere aftale mellem PD-studerende og vejleder.
 

Undervisning og vejledning

Der er undervisning på følgende dage

Tirsdag den 22. januar 2019 i Børnekulturhuset/ Brobjergskolen i Aarhus
fra kl. 14.30 – 18.00 (4 lektioner)

Fredag den 8. marts 2019 på Den frie Lærerskole
fra kl. 14.30 - 18.00 (4 lektioner)

Kl. 19.00: ”Kongens fald” på Aarhus Teater.

I alt 8 undervisningslektioner á 45 min.
 

Individuel vejledning i efteråret: 3 timer pr. studerende. Aftales nærmere med Astrid Guldhammer.

Vejledning frem til afleveringstidspunktet finder herefter sted pr. e-mail/telefon.
 

Underviser og vejleder

Astrid Guldhammer
 


Aflevering af PD-projekt

Den skriftlige opgave på 25 sider afleveres elektronisk til Den frie Lærerskole, senest mandag den 20. maj 2019 kl. 12.00. Den uploades til Viggo.
 

Mundtlig eksamen

Mundtlig eksamen finder sted mandag den 17. juni 2019

Pris kr. 8.500,- som dækker undervisning, vejledning, eksamen, materialer, forplejning i tilknytning til undervisning og teaterbillet.
 

Beskrivelse af afgangsprojektet

Modulet Afgangsprojektet har et omfang svarende til 15 ECTS point. Modulet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

Studerende kan udarbejde afgangsprojektet alene eller i gruppe på op til tre studerende.

Den studerendes arbejde med afgangsprojektet tager udgangspunkt i et emne, som skal formuleres, så det giver mulighed for at udarbejde en problemformulering eller et undersøgelsesspørgsmål, der gør det muligt at undersøge et centralt, afgrænset indhold fra uddannelsesforløbets moduler.

Uddannelsesinstitutionen repræsenteret ved vejlederen skal godkende emnet.


Emne

Modulet Afgangsprojektet giver den studerende mulighed for at dokumentere sine kvalifikationer på baggrund af en dybdegående belysning af et fagligt relevant problemområde.

Udvælgelse, indkredsning og afgrænsning af emne og problemområde, samt den dybdegående belysning af problemområdet udgør således den centrale del af den studerendes indsats på modulet.
 

Dokumentation af viden, færdigheder og kompetencer

Som den afsluttende eksamen på den pædagogiske diplomuddannelse har afgangsprojektet til formål at dokumentere hvordan uddannelsesforløbet som helhed har kvalificeret den studerende til indfrielse af målene for uddannelser inden for det pædagogiske fagområde.

Gennem afgangsprojektet dokumenterer den studerende sine kvalifikationer i forhold til at danne en syntese af uddannelsens forskelligartede indholdsaspekter ud fra et udviklingsbaseret og professionsorienteret videngrundlag.

Afgangsprojektet skal således dokumentere den studerendes kompetence til selvstændigt at varetage pædagogiske funktioner som at planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver inden for områder som undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion samt at udvikle egen praksis. Endvidere skal afgangsprojektet dokumentere den studerendes kompetencer til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner, forvaltninger mv.
 

Forløb med uddannelsesretning

Uddannelsesforløbets sammensætning af moduler danner for den studerende uddannelsesretningen anvendt scenekunst.

Studieordningens beskrivelse af uddannelsesretningens læringsudbytte kommer således til at udgøre et vigtigt pejlemærke for den studerendes valg af emne og problemområde. Emnet skal afspejle uddannelsesretningens faglige område og afgangsprojektet skal dokumentere hvordan uddannelsesforløbet som helhed har kvalificeret den studerende til at indfri uddannelsesretningens mål for læringsudbytte.
 

Læringsmål for afgangsprojektet

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsens mål for læringsudbytte skal den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnå viden, færdigheder og kompetencer således:
 

Viden

Har indsigt i og forståelse af professionsrelevant teori, metode og forskning

Har indsigt i og forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem det individuelle, det kontekstuelle og det samfundsmæssige perspektiv på det pædagogiske arbejde

Kan reflektere over og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem inddragelse af forskellige vidensperspektiver


Færdigheder

Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger

Kan analysere og vurdere relevansen af opgavens forskellige metodiske og indholdsmæssige aspekter i relation til emnet og de valgte problemstillinger

Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser
 

Kompetencer

Kan håndtere teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af pædagogisk praksis

Kan indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål og metoder
 

Bedømmelsen af afgangsprojektet er individuel og sker på baggrund af en skriftlig opgave, som gøres til genstand for en mundtlig ekstern prøve. Udarbejdes den skriftlige opgave i en gruppe, skal hver enkelt deltagers bidrag kunne identificeres.

Se nærmere information om afgangsprojektets skriftlige opgave og mundtlige eksamen i prøveallongen bagerst i studieordningen, bilag 4.

Afgangsprojektet: Mundtlig prøve kombineret med stor skriftlig opgave

Afgangsprojektet udarbejdes på grundlag af et selvvalgt og af institutionen godkendt emne.

Skriftligt afgangsprojekt og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Prøven er ekstern.


15 ECTS Omfang af Afgangsprojektet:

max 25 sider for 1 studerende

max 32 sider for 2 studerende eller

max 40 sider for 3 studerende


Prøvetid:

1 studerende 45 min inkl. votering

2 studerende 70 min inkl. votering

3 studerende 90 min inkl. votering
 

Ansøgnings- og tilmeldingsskema kan hentes HER

Henvendelse vedr. afgangsprojektet kan rettes til Den frie Lærerskole,

Gitte Mørkenborg Olsen, sekretær på tlf. 62 24 10 66

Bent Hansen, PD-Uddannelsesleder